In Januari 2024 moeten alle cliënten zich weer opnieuw inschrijven. Vanaf Februari betaalt u € 1,00 inschrijfgeld per inschrijfkaart. Zie hieronder wat u daarvoor moet meenemen.

De kledingbank is er om mensen te helpen, echter willen wij wel graag bewijs zien dat u tot de doelgroep
behoort waar de kledingbank voor opgericht is.

Om u in te kunnen schrijven hebben wij een bewijs nodig dat u een laag inkomen heeft, zoals bijvoorbeeld een
uitkeringspecificatie, loonstrookje, bewijs van UWV etc.

Wij werken samen met diverse organisaties welke mensen door kunnen verwijzen, mochten er andere bewijzen zijn van de doelgroep.

Deze organisaties zijn: Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, Kwadraad maatschappelijk werk, Voedselbank, Inzet , Teamwerk en diverse bewindvoerders. Mocht u wel reeds een hulpverlener hebben, maar word deze hier niet vernoemd, vraag dan of ze al met ons samenwerken en zo niet, of ze een mail willen sturen zodat ze wel bevoegd kunnen worden om mensen door te verwijzen.

Wij accepteren ook gelegde loonbeslagen als bewijs voor financiële problemen.

Om u in te schrijven neemt u mee:

* Het aanmeldingsformulier; te downloaden via de knop boven aanmeldingsformulier.
* Bij schuldhulpverlening een financieel
overzicht van de maandelijkse inkomsten;
* Bewindvoering;
* Uitkeringsspecificatie;
* Salarisspecificatie;
* Legitimatie;
* Recente pasfoto;
* Graag de oude Meve kaart meenemen;

Thuiswonende kinderen 18+ dienen zelf in te schrijven.

Dit jaar 2024 gaan we 2 soorten Meve kaarten uitgeven te weten:
De standaard Meve kaart :5 stuks kleding voor 1,- euro per item.

Deze is verkrijgbaar op vertoon van bovenstaande documenten.

De donateurskaart, deze is aan te vragen bij de balie voor mensen die ons willen steunen of als u bv net boven minimum inkomen leeft. U kunt dan winkelen voor het hele gezin tegen de prijzen van de prijslijst die in de winkel staat. Wilt u hier informatie over, kunt u dit bij de balie aangeven.

Na 5 inschrijfjaren komt de ledenpas te vervallen, zodat we ook andere mensen de mogelijkheid kunnen geven gebruik te maken van onze kledingbank.   Wel kunt u vanaf dat moment nog in aanmerking komen voor een donateurspas.  Andere regelgeving, maar u kunt dan nog wel blijven komen winkelen.

 

De standaard kaart:
Voor kinderen zonder eigen identiteitsbewijs vragen wij een officieel stuk waar hun BSN nummer, naam en geboortedatum op vermeld staat.

Na inschrijving ontvangt u een jaarkaart voor elk gezinslid, hierop word bijgehouden wanneer u de kledingbank bezocht heeft, u dient dus deze kaart bij elk bezoek mee te nemen.

De kaart is een jaar geldig en loopt van 1 januari tot 31 december, u dient zich elk jaar opnieuw te laten inschrijven.

U mag maximaal eens in de twee weken een bezoek brengen aan onze vestiging en kleding uitzoeken. Tegen een bijdrage in de kosten van € 1,= tot € 2,= per persoon per item, kunt u maximaal 5 stuks kleding per persoon meenemen. (geldt alleen voor de standaard Meve kaart)

De uitgezochte kleding dient redelijkerwijs te horen bij de persoon van de kaart. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om meisjeskleding mee te nemen op de kaart van een volwassen man. 

 

Bij inschrijving ontvangt u de volgende regels: 
- De stempelkaarten zijn persoonsgebonden, u kunt alleen kleding halen voor de persoon welke op de kaart vermeld staat. 

- De stempelkaart dient voorzien te zijn van een goed lijkende (kopie) pasfoto. Beschadigingen of verwijderen van de foto en of andere persoonsgegevens, maken de kaart ongeldig. 

- Een stempelkaart is het hele jaar geldig, u mag eens in de twee weken kleding komen uitzoeken, dit kan tussentijds gewijzigd worden.

- Het aantal stuks wat meegenomen mag worden, kan verschillen per bezoek en per soort kleding. Dit is afhankelijk van de aangebrachte kleding. 

- Mocht er geen geschikte kleding op voorraad zijn, geeft dit geen recht op compensatie op welke manier dan ook. 

- Jassen, schoenen, tassen en andere zaken welke niet onder kleding vallen, mogen eens in de drie maanden worden meegenomen en worden afgetekend in het vak "overige items” deze items tellen niet mee in de haalbeurt. 

- Niet genoten haalbeurten vervallen automatisch, deze worden nooit op een andere datum gecompenseerd.

- De stempelkaart is strikt persoonlijk. Bij verlies en/of diefstal word er € 25,= in rekening gebracht.

- De stempelkaart blijft eigendom van MEVE!. 

De kledingbank Met elkaar, voor elkaar! houdt zich het recht voor, het aantal stuks kleding of het aantal bezoeken tussentijds aan te passen.De kledingbank is vrij toegankelijk voor clienten met een standaard Mevekaart of een Donateurskaart.  Echter verwachten wij wel van onze klanten:

- Dat er zover mogelijk Nederlands wordt gesproken.

- Dat de vrijwilligers en andere klanten met respect behandeld worden. 

- Dat u tijdens het bezoek aan onze winkel, verantwoording neemt voor het gedrag van uw kinderen.

- Dat de kleding netjes wordt teruggelegd/gehangen waar het is gevonden. 

- Dat er geen goederen worden meegenomen zonder de jaarkaart te laten aftekenen en de bijdrage in de kosten per haalbeurt af te rekenen.

Wij verwachten van onze klanten dat ze zich houden aan bovenstaande regels. 
Bij overtreding van deze regels, behoudt de kledingbank, Met elkaar, voor elkaar! zich het recht toe de registratie stop te zetten en de toegang tot de winkel te ontzeggen.